Púpava Detská obuv
FILTROVAŤ PODĽA (265 products)

Pohlavie

Farba

Categories

Reset this group

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov je podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon“) Blowball s.r.o., so sídlom na adrese Na Varte 4E, 831 01 Bratislava –mestská časť Nové Mesto, IČO: 51914930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 131175/B. (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Obchodné meno: Blowball s.r.o., Adresa: Na Varte 4E, 831 01 Bratislava, E-mail: [email protected].

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva Vami poskytnuté osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa splniť.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov.

2. Po splnení objednávky prevádzkovateľ Vaše osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona,

právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

právo vzniesť námietku voči spracovaniu podľa § 27 Zákona,

právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

právo odvolať súhlas so spracovaním, a to písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä šifrovanie dát, zabezpečenie servera, antivírusová ochrana, zabezpečenie budovy a mnohé ďalšie spôsoby ochrany.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Newsletter

  1. Pri prihlásení sa na odber nášho newslettra súhlasíte s tým, že smieme používať vami poskytnuté údaje, aby sme vám mohli e-mailom posielať informácie o obsahu a produktoch z nášho sortimentu.

  1. Ak budú tvorbou a odosielaním newslettra poverené iné spoločnosti, budú i tieto povinné vaše osobné údaje chrániť v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a využívať ich výhradne na tento presne vymedzený účel.

  1. Ak od nás už nebudete chcieť dostávať newsletter, môžete jeho odber kedykoľvek odvolať.

V každom newslettri nájdete odkaz na odhlásenie.

  1. Odber newslettru môžete taktiež odhlásiť zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: [email protected].

IX. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára, respektíve písomným potvrdením objednávky e-mailom potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte odoslaním internetového formulára, respektíve emailovým potvrdením objednávky odoslaným na našu e-mailovú adresu uvedenú v bode 2 čl. I. Zároveň tým potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek zmeniť či upraviť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 01.04.2020

Nákupný košík

Späť do obchodu

Košík je prázdny.

Účet

FILTROVAŤ PODĽA (270 products)

Veľkosť

Farba

Znacka

Pohlavie

Show/hide more options

Categories

Reset this group

Účet

Nemáte účet?
Vytvoriť účet
4