Púpava Detská obuv
FILTROVAŤ PODĽA (265 products)

Pohlavie

Farba

Categories

Reset this group

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJNE

BLOWBALL s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja v kamennej predajni v OC Bory Mall a na internetovom obchode www.blowball.sk medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len ako „Všeobecné obchodné podmienky“)

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom kamennej predajne v OC Bory Mall a internetového obchodu (ďalej len ako „e-shop“) www.blowball.sk je Blowball s.r.o., prevádzka: Púpava Detská obuv – OC Bory Mall, Lamač 6780, 841 03 Bratislava, so sídlom na adrese: Na Varte 4E, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 131175/B.

 2. Predávajúcim a dodávateľom tovarov je Blowball s.r.o., so sídlom na adrese Na Varte 4E, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 51914930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 131175/B.

 3. Tovarom alebo  službou  sú  všetky  produkty v ponuke kamennej predajne v Bory Mall a e-shopu.

 4. Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

II. Ceny

 1. Ceny tovaru sú v rámci e-shopu a kamenného obchodu uvedené ako ceny koncové (teda vrátane všetkých prípadných daní a poplatkov).

 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou v kamennej prevádzke alebo na e-shope pri predaji tovaru alebo služby.

III. Nadobudnutie vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo na tovar, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim na mieste dodania.

 2. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

IV. Objednanie tovaru cez e-shop

 • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je dostupný na e-shope.

 • Predávajúci má 24 hodín na to, aby e-mailom potvrdil kupujúcemu dostupnosť tovaru. Až týmto potvrdením sa stáva objednávka kupujúceho prijatou a záväznou.

 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak došlo medzičasom k vypredaniu zásob na kamennej predajni alebo k zisteniu iného dôvodu, pre ktorý nie je možné objednaný tovar dodať. O stornovaní objednávky bude kupujúci riadne a čo najskôr informovaný e-mailom alebo telefonicky.

 • Kupujúci môže zrušiť, resp. stornovať svoju objednávku do doby, kým nebude potvrdená predávajúcim podľa tohto článku.

V. Platba za tovar objednaný z e-shopu

 1. Kupujúci má právo vybrať si ktorýkoľvek z ponúkaných platobných spôsobov na uhradenie objednávky, ktoré predávajúci poskytuje na svojom internetovom obchode.

 2. Ak po potvrdení objednávky kupujúcim nedôjde k úhrade objednávky do 3 kalendárnych dní, predávajúci má právo túto objednávku zrušiť.

VI. Doprava tovaru objednaného cez e-shop

 1. Kupujúci má právo vybrať si ktorýkoľvek z ponúkaných spôsobov doručenia tovaru, ktorý predávajúci poskytuje na svojom internetovom obchode.

 2. Cena za dodanie tovaru objednaného v rámci jednej objednávky je nezávislá od počtu objednaných kusov.

 3. Ak hmotnosť alebo rozmer jednej objednávky presiahne štandardne nacenené služby prepravných spoločností, predávajúci má právo o tom upovedomiť kupujúceho, aby sa dohodli na vhodnom riešení. Kupujúci môže svoju objednávku znížiť tak, aby bol dodržaný rozmer balíkov, alebo si môže za objemnejší balík priplatiť podľa platného cenníka prepravných spoločností.

 4. Ak si kupujúci vyberie ako spôsob dopravy vyzdvihnutie tovaru v kamennej predajni, musí tak učiniť do 3 prevádzkových dní. Ak si kupujúci tovar nevyzdvihne do 3 pracovných dní, jeho objednávka bude automaticky zrušená a tovar bude poskytnutý opäť na predaj.

VII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ktorú uzavrel kúpou tovaru cez e-shop, do 14 dní od dodania tovaru, a to bez udania dôvodu.

 2. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, a to vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

 3. O odstúpení od zmluvy kupujúci informuje predávajúceho tak, že do balíčka, v ktorom vracia tovar, pribalí Formulár na vrátenie tovaru, alebo na papier napíše všetky svoje kontaktné údaje, číslo objednávky, dátum nákupu, variabilný symbol, ako aj číslo účtu, na ktoré požaduje kúpnu cenu vrátiť. Následne pošle neporušený tovar s vyplnenými údajmi na adresu e-shopu spolu s dokladom o kúpe a vyplneným formulárom. Tovar nemôže byť poslaný na dobierku, v opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo takúto zásielku neprijať.

 4. Predávajúci pošle po splnení všetkých podmienok sumu za vrátený tovar (ak ide o vrátenie celej objednávky, ako aj náklady na najlacnejšiu dopravu poskytovanú predávajúcim) na účet kupujúceho, a to najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy.

 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v plnej výške.

 6. Ak predávajúci po vrátení tovaru zistí, že tovar nespĺňa požiadavky týchto všeobecných obchodných podmienok (napr. tovar nesmie byť použitý, musí byť v originálnom obale, s originálnymi visačkami), nemôže tento tovar prijať späť a bude zaslaný naspäť kupujúcemu na jeho náklady ako tovar použitý.

 7. Kupujúci má možnosť vrátiť tovar zakúpený cez e-shop aj osobne v kamennej predajni v OC Bory Mall, avšak len do 14 dní od kúpy tovaru a len za podmienky, že je v tejto lehote kamenná predajňa otvorená. Dočasné, či trvalé zatvorenie kamennej predajne nie je dôvod na predĺženie lehoty na vrátenie tovaru, keďže primárnym spôsobom vrátenia tovaru zakúpeného cez e-shop je zaslanie tovaru na adresu obchodu. V prípade, že zákazník tovar vracia osobne, musí k tovaru pribaliť aj vyplnený formulár na vrátenie, resp. napísať na osobitný papier všetky svoje kontaktné údaje, číslo objednávky, číslo účtu a pripojiť tiež kópiu dokladu o kúpe. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu poslané na účet do 15 dní.

VIII. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Zmluvnými stranami sú predávajúci a kupujúci.

 2. Kupujúci je povinný:

- prevziať objednaný tovar alebo službu

- zaplatiť predávajúcemu za tovar alebo službu dohodnutú cenu,

- skontrolovať neporušenosť obalu, resp. samotný tovar alebo službu pri preberaní.

 1. Predávajúci je povinný:

- dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene,

- spolu s tovarom je povinný dodať zákazníkovi všetky príslušné dokumenty k tovaru, ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v slovenskom jazyku.

IX. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sa spracovávajú v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 2. Prevádzkovateľ nebude poskytovať osobné údaje kupujúceho tretím stranám, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.

 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných úprav.

 5. Ak kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov pri registrácii v obchode pre marketingové účely, súhlasil tiež so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na uvedenú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na jeho korešpondenčnú adresu.

 6. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresa sa poskytujú na dobu päť rokov.

 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať, a to zaslaním Odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov. Údaje kupujúceho budú okamžite zablokované alebo zlikvidované. Vami poskytnuté osobné údaje už teda nebudeme používať na marketingové účely.

 8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať, a to zaslaním Odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov. Údaje kupujúceho budú teda okamžite zablokované alebo zlikvidované.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Názov a hlavná charakteristika tovaru, ktorý predávajúci v rámci e-shopu ponúka, je uvedená pri konkrétnom tovare.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať uvedené všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok sa celý proces nákupu riadi všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré boli platné v okamihu odoslania objednávky kupujúcim, a sú zverejnené na internetovej stránke predávajúceho a vystavené v predajni na viditeľnom mieste.

 3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky a ochrana osobných údajov.

 4. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ako aj v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách), sa riadia príslušnými ustanoveniami najmä Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 1 02/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňa 04.01.2020.

 6. Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie zo strany predávajúceho, respektíve má pocit, že predávajúci porušil jeho práva, je oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie negatívne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom kamenných predajní a e-shopov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná na zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Spotrebiteľ si pritom môže sám vybrať, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

V Bratislave, 04.01.2020

Olga Polónska

Zodpovedný vedúci

 

Nákupný košík

Späť do obchodu

Košík je prázdny.

Účet

FILTROVAŤ PODĽA (270 products)

Veľkosť

Farba

Znacka

Pohlavie

Show/hide more options

Categories

Reset this group

Účet

Nemáte účet?
Vytvoriť účet
4