Púpava Detská obuv
FILTROVAŤ PODĽA (265 products)

Pohlavie

Farba

Categories

Reset this group

FORMULÁR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

 

Spotrebiteľ:

 

Meno a priezvisko, titul:.......................................................................

Adresa bydliska:....................................................................................

Telefón: ..................................................................................................

Email: .....................................................................................................

                       

Spotrebiteľ týmto odstupuje od zmluvy uzavretej s predávajúcim:

Blowball s.r.o., so sídlom na adrese Na Varte 4E, 831 01 Bratislava –mestská časť Nové Mesto, IČO: 51914930, DIC: 2120832175, DIC DPH: SK2120832175 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vložka číslo 131175/B.

Štatutárny orgán (konatelia): Melnychuk Viktoria, Polonska Olga (ďalej ako „predávajúci“)

 

Kontaktná adresa

Pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru:  Blowball spol. s.r.o. Na Varte 4E,Bratislava, Slovenská republika

Pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy emailom [email protected]

 

Číslo pokladničného dokladu / faktúry ..................................................

Špecifikácia tovaru:...................................................................................

Dátum predaja..........................................................................................

 

Dôvod vrátenia tovaru (nepovinné):

 

Tovar je nefunkčný      Tovar mi nevyhovuje      Našiel/našla som lacnejší              

 

 iný dôvod: ........................................................................................................

 

 Kúpna cena vrátane nákladov na doručenie má byť vrátená:

 

bezhotovostným prevodom na bankový účet: IBAN..........................................

 

    

....................................................................

Dátum a podpis spotrebiteľa

 

Informácia o postupe pri uplatnení práva odstúpenia od zmluvy:  Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Finančné prostriedky budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená  poštovou poukážkou alebo prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že v zmysle zák. č. 102/2014 Z.z. §9 ods. 5: Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 


Nákupný košík

Späť do obchodu

Košík je prázdny.

Účet

FILTROVAŤ PODĽA (270 products)

Veľkosť

Farba

Znacka

Pohlavie

Show/hide more options

Categories

Reset this group

Účet

Nemáte účet?
Vytvoriť účet
4